West Virginia Wrestling

West Virginia Wrestling -- Scores

Garrett County Invitational

Date: 1-3-98

Location: Southern Garrett(MD) High School

Team Scores:
  1. Northern Garrett (MD) 167
  2. Southern Garrett (MD) 148
  3. North Caroline (MD) 110.5
  4. Hyndman (PA) 106
  5. James Buchanan (PA) 80
  6. South Harrison 62
  7. Morgantown 37
  8. Liberty(H) no show
  9. Nicholas County no show
  10. Laurel Highlands(PA) no show
103 Championship: R.P.Scritchfield(H) p. J.Witmer(JB) :23
112 Championship: B.Stein(NG) maj. dec. M.Jones(SH) 15-5
119 Championship: S.Huber(NG) p. J.Lake(H) 1:10
125 Championship: A.Elliott(H) p. B.Wood(NC) 2:58
130 Championship: J.Warnick(NG) dec. D.Hollingsworth(NC) 5-4
135 Championship: E.Rexrode(SG) dec. J.Shimrock(NG) 6-4
140 Championship: A.Richards(SH) via default K.Hovatter(H) injury
145 Championship: T.Sweitzer(SG) dec. J.Green(NG) 4-3
152 Championship: N.Dolan(SG) dec. R.Flannagan(H) 15-11
160 Championship: J.Boyd(NG) dec. J.Hayhurst(SG) 11-8
171 Championship: A.Moreland(M) dec. J.Kent(JB) 7-1
189 Championship: M.Scaff(JB) dec. D.Weishaupt(NC) 11-5
215 Championship: B.Davis(H) dec. T.Weishaupt(NC) 9-3
275 Championship: M.Collier(NC) p. B.Padovini(M) :18
103 Third Place: B.Huber(NG) p. M.Arthur(NC) 3:15

112 Third Place: J.Rhodes(NC) p. N.Sines(SG) 3:20
119 Third Place: J.Guard(NGjv) dec. J.Bischoff(NC) 3-1
125 Third Place: P.Beitzel(NG) p. S.Conroy(SG) 1:53
130 Third Place: B.Kamp(NGjv) p. J.Gordon(H) 4:28
135 Third Place: D.Hendrickson(H) dec. J.Campbell(NC) 12-7
140 Third Place: J.Sweitzer(SG) p. A.Brenneman(NG) 1:57
145 Third Place: J.Byrd(SH) p. D.Showe(JBjv) 5:56
152 Third Place: N.Kauffman(NG) dec. A.Ficks(JB) 9-3
160 Third Place: L.Hammond(JB) dec. S.Stahlman(H) 11-7
171 Third Place: J.Hayhurst(SG) dec. M.Kauffman(NG) 8-7
189 Third Place: R.Crosco(SG) p. J.Wright(SH) 3:30
215 Third Place: S.Shiflett(SG) dec. G.Marshalek(M) 10-6
275 Third Place: R.Ramer(JB) p. J.Teets(SG) 2:28

103 Champ Semi A: R.P.Scritchfield(H) p. B.Huber(NG) 1:37
103 Champ Semi B: J.Witmer(JB) p. M.Arthur(NC) :53

112 Champ Semi A: B.Stein(NG) p. N.Sine(SG) 1:04
112 Champ Semi B: M.Jones(SH) defeated J.Rhodes(NC)

119 Champ Semi A: S.Huber(NG) defeated J.Lear(SG)
119 Champ Semi B: J.Lake(H) p. J.Bischoff(NC) 1:25

125 Champ Semi A: A.Elliott(H) p. W.Keener(JB) 3:31
125 Champ Semi B: B.Wood(NC) p. P.Beitzel(NG) 3:39

130 Champ Semi A: D.Hollingsworth(NC) p. J.Gordon(H) 1:18
130 Champ Semi B: J.Warnick(NG) p. B.Kamp(NGjv) 1:38

135 Champ Semi A: J.Shimrock(NG) dec. J.Campbell(NC) 5-2
135 Champ Semi B: E.Rexrode(SG) p. D.Toth(SH) :16

140 Champ Semi A: A.Richards(SH) p. A.Brenneman(NG) 1:10
140 Champ Semi B: K.Hovatter(H) p. J.Sweitzer(SG) 1:10

145 Champ Semi A: J.Green(NG) p. J.Byrd(SH) 1:12
145 Champ Semi B: T.Sweitzer(SG) p. B.Masten(NC) 1:14

152 Champ Semi A: R.Flannagan(H) dec. N.Kauffman(NG) 9-5
152 Champ Semi B: N.Dolan(SG) dec. A.Ficks(JB) 7-3

160 Champ Semi A: J.Boyd(NG) p. L.Hammond(JB) :43
160 Champ Semi B: J.Hayhurst(SG) p. S.Stahlman(H) 5:00

171 Champ Semi A: A.Moreland(M) maj. dec. E.Oester(H) 11-1
171 Champ Semi B: J.Kent(JB) p. J.Hayhurst(SG) 3:25

189 Champ Semi A: D.Weishaupt(NC) dec. R.Crosco(SG) 5-4
189 Champ Semi B: M.Scaff(JB) p. J.Cummings(M) :43

215 Champ Semi A: B.Davis(H) p. G.Marshalek(M) 1:37
215 Champ Semi B: T.Weishaupt(NC) maj. dec. S.Shiflett(SG) 17-5

275 Champ Semi A: B.Padovini(M) p. C.Stahlman(H) 3:18
275 Champ Semi B: M.Collier(NC) p. R.Savage(NG) :42

Submitted by: Coach Powers - MHS
Return to the January 1998 score page
Return to the Scores Index Page
Return to the WV-Mat front page

Updated January 4, 1998